NÄRINGSLIV

SCA – Bokslutsrapport 2023

FRE, JAN 26, 2024 

Januari-december 2023 jämfört med januari-december 2022 

  • Leveransvolymerna ökade jämfört med föregående år till följd av gradvis ökad produktion i anläggningar där strategiska investeringar nyligen genomförts. 
  • Nettoomsättningen minskade till 18 081 (20 794) MSEK. Omsättningen minskade främst på grund av lägre försäljningspriser.
  • EBITDA uppgick till 6 807 (10 194) MSEK. Minskningen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser. Fördubblat resultat inom förnybar energi, fortsatt ökad avverkning av egen skog och hög självförsörjningsgrad påverkade resultatet positivt. EBITDA-marginalen var 37,6 (49,0) procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 4 857 (8 642) MSEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 2 985 (5 685) MSEK.
  • Resultat per aktie var 5,23 (9,61) SEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,75 (2,50) SEK per aktie.

Oktober-december 2023 jämfört med oktober-december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 4 384 (4 873) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser. Högre leveransvolymer från strategiska investeringar och valutaeffekter påverkade omsättningen positivt.
 

EBITDA minskade till 1 635 (1 981) MSEK och EBITDA-marginalen var 37,3 (40,6) procent. Lägre försäljningspriser motverkades av god kostnadskontroll tack vare den höga självförsörjningsgraden inom framför allt skogsråvara men även inom energi och logistik. 

Oktober-december 2023 jämfört med juli-september 2023

Nettoomsättningen ökade till 4 384 (4 302) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre leveransvolymer av kraftliner och sågade trävaror.

EBITDA uppgick till 1 635 (1 417) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre omvärdering av biologiska tillgångar. EBITDA-marginalen var 37,3 (32,9) procent. 

NYCKELTAL

KvartalJan-dec
MSEK2023:42022:4%2023:3%20232022%
Nettoomsättning4 3844 873-104 302218 08120 794-13
EBITDA1 6351 981-171 417156 80710 194-33
EBITDA-marginal, %37,340,632,937,649,0
Rörelseresultat1 1191 590-30913234 8578 642-44
Periodens resultat  8331 215-31663263 6256 821-47
Resultat per aktie (SEK)1,221,760,965,239,61
Operativt kassaflöde-557261 1892 9855 685
Nettolåneskuld / EBITDA (LTM)  1,6x1,0x1,4x1,6x1,0x

BOKSLUTSKOMMENTAR

Sammanfattning av året

Under år 2023 visade SCA att bolaget klarar att leverera god lönsamhet även i en utmanande världsekonomi. Trots att en försvagad konjunktur lett till lägre försäljningspriser uppnådde SCA en EBITDA-marginal om 37,6 procent för helåret.

SCAs tillväxt inom förnybar energi, som blev ett eget segment under 2023, fortsatte och resultatet fördubblades jämfört med föregående år. Även fortsatt ökad avverkning av egen skog och hög självförsörjningsgrad inom skogsråvara, energi och logistik har bidragit till det starka resultatet. 

Under året har det pågått ett målmedvetet arbete för att starta upp och därefter gradvis öka produktionen i de anläggningar där strategiska investeringar nyligen genomförts.

Detta har resulterat i högre leveransvolymer än föregående år drivet av den nya pappersmaskinen i Obbola och den nya CTMP-anläggningen vid Ortvikens industriplats.

De genomförda investeringarna kommer successivt att bidra till ökad produktivitet och kassaflödesgenerering även under kommande år.

Det bokförda värdet på SCAs skogstillgångar ökade med 9,6 miljarder SEK och uppgick till 107,5 (97,9) miljarder SEK vid utgången av året. SCA baserar sin värdering av skogstillgångar på genomförda skogsmarkstransaktioner i de områden där SCA äger skog.

Det treåriga genomsnittliga marknadspriset som används vid värdering av SCAs svenska skogstillgångar uppgick till 395 SEK/m3sk den 31 december 2023, en ökning med 8 procent jämfört med föregående år (366 SEK/m3sk).

Sammanfattning av fjärde kvartalet

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil. Priset på timmer fortsatte att stiga medan priset på massaved var stabilt i jämförelse med föregående kvartal. 

Försäljningspriserna på sågade trävaror sjönk något i jämförelse med föregående kvartal. Låg efterfrågan har lett till att produktionen i svenska sågverk kraftigt begränsats, vilket har resulterat i låga producentlager.  

Inom segment Massa stärktes efterfrågan på såväl blekt barrsulfatmassa (NBSK) som kemisk termomekanisk massa (CTMP), vilket resulterade i högre försäljningspriser. 

Låg efterfrågan på förpackningsmaterial har bidragit till fortsatt svag efterfrågan på kraftliner. Marknadspriserna var oförändrade i jämförelse med föregående kvartal. 

Energiaffären fortsatte att växa. I slutet av året fanns det 743 vindkraftverk i drift på SCAs mark med en årlig produktionskapacitet om 9,0 TWh.

Uppstart av bioraffinaderiet i Göteborg inleddes vid årsskiftet. Det delägda bioraffinaderiet kommer att tillverka biodrivmedel av bland annat den tallolja som produceras i SCAs massabruk

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Kvalitena i företagsrekonstruktion

Det konkurshotade fastighetsbolaget Kvalitena inleder en företagsrekonstruktion. Syftet är att kunna sälja...

Minskad byggtakt under 2023

Utveckling är katastrofal och ingenting tyder på en vändning närmaste åren. Preliminärt påbörjades...

Booking kan tvingas betala flera miljarder 

2022 inledde den spanska konkurrensmyndigheten CNMC en utredning om huruvida företaget bryter...

Försvarsindustrin växer – Saab får 100 000 jobbansökningar

Förra året fick Saab 100 000 jobbansökningar och det kan bli ännu...