NÄRINGSLIV

Telia Company bokslutskommuniké januari – december 2023

FRE, JAN 26, 2024 

En stark avslutning på året

 
Sammanfattning fjärde kvartalet1

–         Intäkterna ökade 0,9% till 23 098 MSEK (22 894) och på jämförbar bas minskade intäkterna 0,4%.

–         Tjänsteintäkterna ökade 2,8% till 19 666 MSEK (19 123) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 1,7%. För telekomverksamheten ökade tjänsteintäkterna på jämförbar bas 3,3%.

–         Justerad EBITDA ökade 7,4% till 7 491 MSEK (6 977) och på jämförbar bas steg EBITDA 7,3%. För telekomverksamheten steg justerad EBITDA på jämförbar bas 5,4%.

–         Rörelseresultatet uppgick till -2 398 MSEK (-17 379), båda perioderna var påverkade av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar om -4 062 MSEK respektive -19 276 MSEK. 

–         Periodens resultat2 uppgick till -2 718 MSEK (-18 818), båda perioderna var påverkade av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar.

–         Operationellt fritt kassaflöde ökade till 6 993 MSEK (297) och strukturell del av Operationellt fritt kassaflöde ökade till 2 329 MSEK (274). 

–         Nettolåneskuld/justerad EBITDA2 uppgick till 2,32x vid slutet av kvartalet. 

–         Utsikterna för 2024: Tjänsteintäkterna, på jämförbar bas, förväntas att visa en låg ensiffrig tillväxt, justerad EBITDA, på jämförbar bas, förväntas att visa en låg till medelhög ensiffrig tillväxt, CAPEX, exklusive kostnader för licenser och frekvenser och nyttjanderättstillgångar förväntas vara omkring 14 GSEK och den strukturella delen av det Operationella fria kassaflödet förväntas vara mellan 7-8 GSEK.

–         För 2023 föreslår styrelsen till årsstämman en utdelning om 2,00 SEK per aktie (2,00).

 
Sammanfattning helåret1

–         Intäkterna ökade 3,7% till 88 785 MSEK (85 580) och på jämförbar bas steg intäkterna 1,8%.

–         Tjänsteintäkterna ökade 3,9% till 75 912 MSEK (73 047) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 2,0%. För telekomverksamheten ökade tjänsteintäkterna på jämförbar bas 3,3%.

–         Justerad EBITDA ökade 4,5% till 30 254 MSEK (28 954) och på jämförbar bas ökade justerad EBITDA 3,6%. För telekomverksamheten steg justerad EBITDA på jämförbar bas 5,3%.

–         Rörelseresultatet ökade till 4 980 MSEK (-9 214) och periodens resultat2 ökade till 897 MSEK (-14 165), båda perioderna påverkade av ej kassaflödespåverkande nedskrivningar. 

–         Operationellt fritt kassaflöde ökade till 6 656 MSEK (5 124) och strukturell del av Operationellt fritt kassaflöde ökade till 7 254 MSEK (6 092).

 
1) Kvarvarande verksamhet om inget annat anges. Telia Danmark klassificerad som avvecklad verksamhet från det tredje kvartalet 2023. 2) Avser kvarvarande och avvecklad verksamhet.


VD-kommentar…

”Vårt primära mål under 2023 var att bygga lönsamt tillväxt-momentum i vår telekomverksamhet, öka värdeskapandet i hela verksamheten genom att optimera kapitalallokering och kassaflödesomvandling.

Våra resultat för helåret och fjärde kvartalet bekräftar att vi levererade på vad vi hade för avsikt att uppnå, trots pågående påverkan av makrorelaterade faktorer, inklusive stigande finansierings-kostnader och krympande annonsmarknader.

Sedan andra kvartalet har vår telekomverksamhet återgått till medelhög ensiffrig EBITDA-tillväxt och vårt resultat för helåret och för fjärde kvartalet är en klar förbättring jämfört med föregående år.

Exekvering på våra viktiga strategiska prioriteringar fortsatte, och jag skulle vilja lyfta fram följande:

–         Kundnöjdheten går i rätt riktning med sex kvartal i rad av NPS-tillväxt

–         Ytterligare konsolidering av vår nätverksledande position med Telias 5G som nu når 89% av den nordiska/baltiska befolkningen, och på vår hemmamarknad säkrade vi den starkaste spektrumportföljen och tilldelades bästa nätverksstatus

–         Fortsatt strukturell kostnadsomvandling som möjliggör för en positiv operationell hävstång

–         Vår strategi för att återställa Tv och Media till lönsamhet har börjat ge påtagliga resultat

–         Vårt nettonoll-mål för 2040 godkändes av SBTi, och andelen av de totala utsläppen från leverantörskedjan som omfattas av SBT nådde 52%

–         Transaktionen att sälja Telia Danmark till Norlys markerar ytterligare en viktig milstolpe avseende effektiviteten i kapitalallokeringen

 
Momentumet i vår verksamhet under årets sista kvartal var fortsatt stabilt i vår telekomverksamhet, med intäkter och EBITDA som växte i linje med våra uttalade ambitioner, vilket innebär att exklusive effekterna av energipriser så har EBITDA från telekom vuxit konsekvent under de senaste nio kvartalen.

Tjänsteintäktsökningen för telekom om 3,3% drevs huvudsakligen av mobila tjänster, även om konsument-, företags- och grossist-segmentet alla bidrog. EBITDA-tillväxten för telekom om 5,4% drevs främst av högre tjänsteintäkter.

De nordiska annonsmarknaderna är dock fortfarande utmanande och fortsatte att krympa, men vår affärsenhet Tv och Media återgick till ett positivt EBITDA-bidrag, trots att mycket av vändningen fortfarande ligger framför oss.

Nedbrytning av resultaten per land visar att Sveriges tjänsteintäkter ökade med 2,8%, trots fortsatt motvind från minskande intäkter från kopparbaserade tjänster.

Tillväxten var bred, med mobil +1,5%, bredband +5,5% och tv med rekordtillväxt om +21%, det sistnämnda hjälpt av prisökningar och 6% tillväxt i abonnentbasen jämfört med för ett år sedan.

EBITDA påverkades av högre kostnader för tv-innehåll, att Viaplay var borttaget under större delen av fjärde kvartalet föregående år och investeringar i kundvård under övergången från C More till TV4 Play+, men växte fortfarande med 0,8%.

Telia Sveriges ledande position inom infrastruktur bekräftades på nytt genom utmärkelsen för bästa nätverk i umlauts mobilnätverks-test, medan utbyggnaden av 5G fortsätter med en befolkningstäckning som nu når 82%.

Finlands tjänsteintäkter ökade med 2,1%, trots en minskning av kopparbaserade fasta intäkter. Detta understöddes av mobiltillväxt om 4,1%, som drevs av tvåsiffrig ARPU-tillväxt för konsumentsegmentet, delvis motverkat av en mindre ARPU-nedgång i företagssegmentet.

Kundomsättningen uppgick till 20% vilket var under fjolårets nivå. Nätverksmoderniseringen fortsatte och 5G-täckningen överstiger nu 90%, vilket underbygger ytterligare förbättringar i kundupplevelsemått och varumärkesövervägande.

Kostnadsuttaget var fortsatt starkt, vilket resulterade i tvåsiffrig EBITDA-tillväxt. Exklusive energikostnadsminskningar ökade EBITDA med 6%.

Norges tjänsteintäkter ökade med 4,2%, drivet av vår ledande mobila grossistverksamhet, samt positiva bidrag från både konsument och företagssegmenten. Nätverksmoderniseringen fortsatte i linje med våra planer, med 5G befolkningstäckning på nära 95%.

Telias position som en nyckelpartner för kritiska offentliga tjänster stärktes ytterligare genom tilldelningen av ett kontrakt från den norska skattemyndigheten och installationen av ett Enterprise Mobile Network (EMN) hos den norska posten.

EBITDA växte snabbare än intäkterna och ökade 8,1%.

Efter att ha börjat året med tre starka kvartal, ökade Litauen tjänsteintäkterna med mer blygsamma 4,3% under fjärde kvartalet, efter en liten nedgång i fasta tjänster.

Mobiltillväxten fortsatte att vara stark med 10,1% och verksamheten är fortfarande en tydlig ledare inom digital infrastruktur med över 99% 5G-täckning.

EBITDA växte med 0,7%, även påverkat av högre kostnader för anställdas bonusar på grund av förbättringen i affärsresultat, och särskilt från en förbättrad kundupplevelse.

Estland fortsatte att växa tjänsteintäkterna i linje med tidigare kvartal om 6,2%, drivet av både mobila och fasta tjänster, med en fortsatt stark omvandling till EBITDA, som växte med 11%.

Tv och Media utmanades av fortsatta försämringar på reklammarknaderna. En minskning med 14% för reklamintäkterna kompenserades dock delvis av en tillväxt på 6,5% i betal-tv-intäkter.

C More-kunderna migrerades framgångsrikt till TV4+ och MTV Katsumo under kvartalet, en betydande milstolpe. EBITDA var positivt, trots fortsatt motvind för reklamintäkterna, hård konkurrens och kostnader för Champions League-rättigheten, detta då strukturell kostnadsomvandling och innehållsrationalisering nu börjar ge resultat.

Kassaflödet för fjärde kvartalet var, som väntat, betydligt högre än samma period föregående år, med operationellt fritt kassaflöde om 7,0 GSEK (0,3 GSEK i Q4 2022) och den strukturella delen var 2,3 GSEK (0,3 GSEK i Q4 2022).

Detta ledde till ett strukturellt operationellt fritt kassaflöde för helåret om 7,3 GSEK, varav telekomverksamheten levererade 7,9 GSEK och TV och Media -0,6 GSEK.

Med nettoskuld i förhållande till EBITDA tillbaka inom vårt intervall på 2,0-2,5x, och likviden från försäljningen av Telia Danmark beräknad att erhållas under första halvåret i år, avser styrelsen att föreslå en bibehållen utdelning på 2,00 SEK per aktie, i linje med vår policy och förra året, och återigen uppdelat i utbetalningar om 0,50 SEK utbetalt per aktie varje kvartal.

Inför 2024 förväntar sig Telias ledningsgrupp att det nuvarande momentumet i affären kommer att fortsätta och förväntar sig låg ensiffrig tjänsteintäktstillväxt, låg till medelhög ensiffrig EBITDA-tillväxt och CAPEX på omkring 14 GSEK.

Den strukturella delen av det operationella fria kassaflödet prognostiseras till mellan 7-8 GSEK, vilket inkluderar motvinden från ökade ränte-betalningar.

När jag kliver av som VD i slutet av denna månad är jag stolt över att överlämna ett företag byggt på världsledande digital infrastruktur, ett välförtjänt rykte om att integrera hållbarhet i vår sektor och utanför, allt nöjdare kunder och ett team av begåvade, engagerade och hängivna medarbetare.

Jag vill därför rikta ett stort tack till hela Telia-teamet för den resa vi har påbörjat för att skapa ett bättre Telia för alla.

Med en solid grund nu på plats har jag all tillförsikt att under Patriks ledning kommer Telia-teamet att bygga vidare på dessa grunder under 2024 och framåt, och jag önskar dem all framgång.”

Allison Kirkby

VD & koncernchef

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Nordeas småbolagsfond Sverige är inte småbolagsfond

På Stockholmsbörsen finns det uppdelning, Large Cap företag som har börsvärde på...

Hur många datacenter har de stora teknikföretagen?

Microsoft annonserade nyligen satsningar i Sverige, men det är inte deras enda...

Altor köper kraschade Renewcell

Riskkapitalbolaget Altor förvärvar Renewcells konkursbo för en hemlig summa – och säkerställer...

Klaus Schwab avgår som VD för World Economic Forum

World Economic Forum (WEF) är omtvistat som en global källa för global...