STORA BOLAG

Sammanfattning om Skanska

Introduktion till Skanska

Skanska är ett globalt projektutvecklings- och byggföretag som har varit verksamt i över 135 år på utvalda marknader i Norden och utanför [1]. Företaget har en mångfald av verksamheter, inklusive kommersiell utveckling och bostadsutveckling, konstruktion av infrastruktur och förvaltning av lokaler. Skanska har åtagit sig att tillhandahålla innovativa och hållbara lösningar som skapar en hållbar framtid för sina människor, kunder och samhällen [2].

Skanska grundades i Malmö, Sverige 1887 under namnet AB Skånska Cementgjuteriet (SCG) som ett dotterbolag till Skånska Cement AB, en cementproducent med säte i Limhamn [3]. Skanska har under åren vuxit till att bli ett av världens största byggföretag med verksamhet i Europa, Amerika och Asien. Företagets framgång tillskrivs dess grundare Rudolf Fredrik Bergs starka sociala värderingar, som fortsätter att styra organisationen än i dag [4].

Skanskas vision är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa och arbeta [5]. Företagets uppdrag är att tillhandahålla innovativa och hållbara lösningar som skapar en hållbar framtid för sina människor, kunder och samhällen [2]. Skanskas engagemang för hållbarhet återspeglas i dess verksamhet, som prioriterar miljöansvar, social delaktighet och etiska affärsmetoder [6]. Med sin långa historia och sitt engagemang för hållbarhet är Skanska väl positionerat för att fortsätta vara ledande inom den globala byggbranschen.

Skanskas kärnaffärsområden

Skanska är ett ledande bygg- och utvecklingsföretag med en mångfald av kärnverksamheter. Ett av Skanskas primära kompetensområden är byggnation, med fokus på att bygga storskaliga infrastrukturprojekt som vattenkraftverk [3]. Dessutom ligger Skanska i framkant när det gäller hållbart byggande, med designers som Carl Larsson som leder vägen i forskning om hybridkonstruktioner som använder både trä och betong för att minska koldioxidutsläppen [7][8]. Byggverksamheten består av cirka 50 anställda, med projektarbete som sträcker sig från idéstadiet till färdigställande [9].

Skanska är också engagerat i kommersiell fastighetsutveckling, med målsättning att bygga en portfölj av kommersiella fastigheter värda 12-18 miljarder kronor [10]. Bolaget har redan sålt kommersiella fastigheter för 9,8 miljarder kronor och har ett rörelseresultat på 1 700 miljoner kronor för denna verksamhetsgren [11]. Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden har nyligen sålt kontorsfastigheten Sthlm 01 i Stockholm till Skanska Förvaltningsfastigheter för cirka 2,3 miljoner [12][13].

Infrastrukturutveckling är ett annat nyckelområde för Skanska, med fokus på att finansiera, utveckla och bygga infrastrukturprojekt som vägar, sjukhus, skolor och kraftverk [14][15]. Företaget inser behovet av utvecklad infrastruktur för att minska trängseln och förbättra transporterna till och från större städer [16]. Skanska Infrastructure Development har letts av Richard Kennedy, tidigare vd för Skanska USA, och Johan Henriksson, som efterträdde Steve Sams [17][18]. Skanskas engagemang för hållbart byggande, innovativ design och ansvarsfull utveckling gör det till ledande i branschen.

Skanskas syn på hållbarhet

Skanska, ett ledande bygg- och utvecklingsföretag, har gjort hållbarhet till ett centralt fokus i sin verksamhet. Företagets inställning till hållbarhet är centrerad kring att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, med särskilt fokus på mål 11, Hållbara städer och samhällen [19]. Skanska har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål för sig själva, inklusive att uppnå koldioxidneutralitet till 2045 och minska avfall och utsläpp från sin verksamhet [20]. Företaget inser vikten av offentlig upphandling för att driva hållbar utveckling och har ansträngt sig för att införliva hållbarhet i sina upphandlingsprocesser [21]. Dessutom har Skanska implementerat en ny form av klimatincitament för sina anställda, vilket visar sitt engagemang för hållbarhet [22].

Skanska har tagit betydande steg för att minska sin miljöpåverkan genom en mängd olika initiativ. Till exempel har företaget implementerat system för återanvändning av regnvatten och har prioriterat skyddet av pollinatörer i sin verksamhet [23]. Skanska har också uppmuntrat sina anställda att bidra till miljösatsningar genom tävlingar och incitament, som tävlingen Årets miljöinitiativ [24][25]. Företagets ansträngningar att minska sin miljöpåverkan visar på dess engagemang för hållbarhet och ansvarsfulla affärsmetoder.

Utöver sina miljöinitiativ har Skanska engagerat sig i socialt ansvar och samhällsengagemang. Företagets fokus på social hållbarhet inkluderar ett åtagande att främja hälsosam och hållbar samhällsutveckling [26]. Skanska har utsett en ansvarig för social hållbarhet och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dess verksamhet gynnar de samhällen där de verkar [27]. Företaget erkänner sitt ansvar gentemot samhället och världen och har gjort betydande ansträngningar för att uppfylla detta ansvar [28]. Skanskas engagemang för social hållbarhet visas ytterligare genom dess engagemang i samhällsprojekt, som att bygga en ny anläggning på uppdrag av en stiftelse för att stödja barn och unga [29][30].

Skanskas senaste projekt och prestationer

Skanska, ett ledande globalt bygg- och utvecklingsföretag, har varit involverat i flera stora projekt de senaste åren. Ett av de mest betydande projekten som pågår just nu är sjukhuset i Malmö, ett mångmiljardprojekt med ett förväntat inflyttningsdatum 2024 [31]. Skanska är även involverat i andra stora projekt, som miljardbygget i Karlstad, som beräknas kosta 5,2 miljarder kronor [32]. Skanska har en bra erfarenhet av att bygga liknande projekt, som Malmö Live och Studio i Malmö [33]. Med ett starkt fokus på innovation och hållbarhet är Skanska engagerade i att leverera högkvalitativa projekt som möter deras kunders behov och bidrar till de samhällen där de verkar [1].

Skanska har fått ett flertal utmärkelser och utmärkelser för sitt arbete inom bygg- och utvecklingsbranschen. 2014 fick Skanska FT ArcelorMittal Boldness in Business Award i kategorin företagsansvar och miljö [34]. Region Skånes diabaspris delades ut till neonatalvården på Helsingborgs sjukhus, ett projekt som Skanska var med i [35]. Den skånska filmen ”Bitch”, som Skanska stöttat, har också fått flera priser på filmfestivaler [36]. Dessa utmärkelser och utmärkelser visar Skanskas engagemang för excellens och hållbarhet i alla aspekter av deras arbete.

Inför framtiden har Skanska flera planer och mål. Företaget expanderar sin verksamhet till nya områden, såsom kommersiell utveckling [20]. Skanska har också som mål att skapa värde för sina kunder och aktieägare genom innovation och hållbarhet [37]. Företaget har åtagit sig att utveckla ikoniska byggnader och infrastruktur som kommer att forma framtiden för branschen [38]. Med ett starkt fokus på hållbarhet och innovation är Skanska väl positionerat för att fortsätta leda vägen inom bygg- och utvecklingsbranschen under många år framöver [1].

 1. Ett av Sveriges största byggföretag | skanska.se.https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-sverige/kort-om-skanska/Åtkomst 2023-05-11
 2. Skanska Mission, Vision & Values – Comparably.https://www.comparably.com/companies/skanska/missionÅtkomst 2023-05-11
 3. Skanska – Wikipedia.https://sv.wikipedia.org/wiki/SkanskaÅtkomst 2023-05-11
 4. Skanska 135 år: Vår historia är din historia.https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-sverige/var-historia-ar-din-historia/Åtkomst 2023-05-11
 5. EXAMENSARBETE – DiVA portal.https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1018913/FULLTEXT02Åtkomst 2023-05-11
 6. Affärslogik på Skanska – EFL.https://www.efl.se/foretagsanpassat/affarslogik-pa-skanska/Åtkomst 2023-05-11
 7. Skanska i Sveriges nyheter och artiklar.https://www.skanska.se/om-skanska/press/nyheter/Åtkomst 2023-05-11
 8. Skanska först att bygga med nytt hybridelement som blandar ….https://www.svenskbyggtidning.se/2021/10/21/skanska-forst-att-bygga-med-nytt-hybridelement-som-blandar-tra-och-betong/Åtkomst 2023-05-11
 9. Gruppchef Konstruktion Skanska Teknik i Malmö~ *.https://www.studentjob.se/lediga-jobb/744163-gruppchef-konstruktion-skanska-teknik-i-malmoÅtkomst 2023-05-11
 10. Skanska siktar på 12–18 miljarder – Fastighetsvärlden.https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/skanska-siktar-pa-12-18-miljarder/Åtkomst 2023-05-11
 11. Skanska: Rekordår för kommersiell fastighetsutveckling.https://fastighetssverige.se/artikel/skanska-rekordar-for-kommersiell-fastighetsutveckling-16676Åtkomst 2023-05-11
 12. Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling avyttrar … – Aktiespararna.https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/skanska-kommersiell-fastighetsutveckling-avyttrar-sthlm-01-i-stockholm-23-miljarder-kronorÅtkomst 2023-05-11
 13. Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling … – Privata Affärer.https://www.privataaffarer.se/skanska-kommersiell-fastighetsutveckling-avyttrar-sthlm-01-i-stockholm-for-23-miljarder-kronor-till-egen-fastighetsportfolj-1669879800Åtkomst 2023-05-11
 14. Infrastrukturutveckling finansiering | skanska.se.https://www.skanska.se/vart-erbjudande/projektutveckling/infrastrukturutveckling/Åtkomst 2023-05-11
 15. Rapport om Infrastrukturutveckling 2012 – Skanska Group.https://group.skanska.com/sv/investerare/rapporter-publikationer/dokumentation-om-utvecklingsprojekt/infrastrukturutveckling—rapporter/Åtkomst 2023-05-11
 16. Prioriterade satsningar inom infrastruktur – Utveckling Skåne.https://utveckling.skane.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/infrastruktur-och-transporter/transportinfrastrukturplanering/prioriterade-satsningar-inom-infrastruktur/Åtkomst 2023-05-11
 17. Så förändrar Skanska i koncernledningen – Byggfakta.today.https://byggfakta.today/sa-forandrar-skanska-i-koncernledningen-119370/nyhet.htmlÅtkomst 2023-05-11
 18. Skanska: Johan Henriksson ny Business Unit President ….https://www.aktiespararna.se/nyheter/skanska-johan-henriksson-ny-business-unit-president-skanska-infrastrukturutvecklingÅtkomst 2023-05-11
 19. Globala målen | skanska.se.https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/globala-malen/Åtkomst 2023-05-11
 20. Bästa siffran på ett decennium lyfter Skanska: ”Strategin ….https://www.di.se/nyheter/basta-siffran-pa-ett-decennium-lyfter-skanska-strategin-fungerar/Åtkomst 2023-05-11
 21. Skanskas VD G Hagman om hållbarhetskrav i upphandling.https://www.soi.se/aktuellt/2022/juni/gunnar-hagmanÅtkomst 2023-05-11
 22. Så fungerar Skanskas nya klimatincitament – Miljö & Utveckling.https://miljo-utveckling.se/sa-fungerar-skanskas-nya-klimatincitament/Åtkomst 2023-05-11
 23. Årets miljöinitiativ – Issuu.https://issuu.com/joforlaget/docs/hf_2201/s/14895785Åtkomst 2023-05-11
 24. HSB Skåne satsar på pollinatörer och dagvattenhantering.https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/nyheter/2021/hsb-skane-satsar-pa-pollinatorer-och-dagvattenhantering/Åtkomst 2023-05-11
 25. HSB Skåne startar unikt projekt tillsammans med Miljöbron ….https://www.svenskbyggtidning.se/2022/02/21/hsb-skane-startar-unikt-projekt-tillsammans-med-miljobron-skane/Åtkomst 2023-05-11
 26. Social hållbarhet – Skanska.https://www.skanska.se/om-skanska/hallbarhet/social-hallbarhet/Åtkomst 2023-05-11
 27. Skanska utvecklar sitt sociala engagemang – Byggvärlden.https://www.byggvarlden.se/skanska-utvecklar-sitt-sociala-engagemang/Åtkomst 2023-05-11
 28. Socialt hållbarhetsarbete i byggsektorn.https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=7767335&fileOId=7767337Åtkomst 2023-05-11
 29. Socialt hållbart boende i fokus i Majorna – Byggindustrin.https://www.byggindustrin.se/byggprojekt/arets-bygge/socialt-hallbart-boende-i-fokus-i-majorna/Åtkomst 2023-05-11
 30. Samhällsengagemang – Länsförsäkringar.https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/om-oss/hallbarhet–forskning/samhallsengagemang/Åtkomst 2023-05-11
 31. Skanskas nya vd om drivkraften och fokusområdena.https://www.byggvarlden.se/skanskas-nya-vd-om-drivkraften-och-fokusomradena/Åtkomst 2023-05-11
 32. Senaste nyheterna om Skanska – Byggindustrin.https://www.byggindustrin.se/om/skanska/Åtkomst 2023-05-11
 33. Skanska planerar stort projekt mitt i Lund – Fastighetsvärlden.https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/skanska-planerar-stort-projekt-mitt-i-lund/Åtkomst 2023-05-11
 34. Skanska får pris av Financial Times för ansvarsfullt företagande.https://www.aktiespararna.se/nyheter/skanska-skanska-far-pris-av-financial-times-ansvarsfullt-foretagande-0Åtkomst 2023-05-11
 35. Förbättringspris till Neonatal samvård | Region Skåne.https://www.mynewsdesk.com/se/region_skane/news/foerbaettringspris-till-neonatal-samvaard-411805Åtkomst 2023-05-11
 36. Prisregn över skånsk film på filmfestivaler – Expressen.https://www.expressen.se/kvp/noje/prisregn-over-skansk-film-pa-filmfestivaler/Åtkomst 2023-05-11
 37. Skanska AB Råsundavägen 2 Årsredovisning 2007 s solna k ….https://docplayer.se/1754522-Skanska-ab-www-skanska-com-rasundavagen-2-arsredovisning-2007-s-169-83-solna-k-an-tel-08-753-88-00-fax-08-755-12-56-ska-ar-sredovi-sn-in-g-2007.htmlÅtkomst 2023-05-11
 38. Högskoleingenjör, Byggteknik – Örebro universitet.https://www.oru.se/utbildning/program/hogskoleingenjor-byggteknik/Åtkomst 2023-05-11

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Google är nära att köpa en startup för cybersäkerhet för över 242 miljarder kronor

Om detta händer kan affären bli Alphabets största förvärv någonsin. Enligt The...

SBB säger hälften

En halv sanning kan vara en hel lögn. SBB lämnar marknadeninformation till...

EQT lägger oväntat bud på OX2

Vindkraftsbolaget OX2, har fått ett bud från EQT till ett värde av...

Kris för Fords elbilar

Finns anledning tro det är liknande problem även hos andra fordonstillverkare. Ford...