RÄNTOR

Inflationen sjunker

Bekämpning av inflationen med höjda räntor, så är bekämpningsmedlet högsta kostnadsökningen och påverkar KPI med 2,4%.

Inflationstakten enligt KPI var 5,8 procent i november 2023, en nedgång från oktober då den var 6,5 procent. Månadsförändringen från oktober till november var 0,3 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 3,6 procent i november.

– Trots att el- och räntekostnaderna steg i november ser vi att den totala inflationstakten avtar, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

  • Stigande räntekostnader för hushållens bolån bidrog med 2,4 procentenheter till inflationstakten enligt KPI
  • Elpriserna ökade från oktober till november men har minskat med 22,5 procent de senaste 12 månaderna
  • Från oktober till november minskade priserna inom rekreation och kultur med 2,7 procent
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi minskade från 6,1 procent i oktober till 5,4 procent i november

Högre elpriser

KPI ökade med 0,3 procent från oktober till november. Under motsvarande period föregående år ökade priserna med 1,0 procent.

Månadsförändringen i november påverkades främst av högre elpriser som i kombination med höjda räntor för hushållens bolån bidrog till ökade boendekostnader.

Prisökningarna motverkades av lägre priser på drivmedel. Även priser på paketresor samt tv- och datorspel minskade från oktober till november.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPI för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i november 2023. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter. 

Lägre inflationstakt i november

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI från samma månad föregående år, var 5,8 procent i november 2023. Detta är en nedgång från oktober då inflationstakten var 6,5 procent.

Inflationstakten i november påverkades framför allt av ökade boendekostnader vilket främst berodde på ökade räntekostnader för hushållens bolån samt höjda avgifter för hyres- och bostadstadsrätter.

Elpriserna har å andra sidan gått ned med 22,5 procent sedan november 2022. Totalt bidrog de ökade boendekostnaderna med 2,0 procentenheter till KPI.

Livsmedelspriserna har gått upp med 6,5 procent jämfört med november 2022. Även priserna för hotell- och restaurangbesök har ökat. Prisökningar syns också inom rekreation och kultur där priserna för paketresor samt rekreationstjänster och kulturella tjänster har gått upp.

Förutom de lägre elpriserna har prisökningarna även motverkats av att drivmedelspriserna har gått ned. De är nu 6,8 procent lägre jämfört med november förra året.

Inflationstakten enligt KPIF, som till skillnad från KPI inte påverkas av ändrade räntesatser på hushållens bolån, var 3,6 procent i november. Motsvarande siffra för oktober var 4,2 procent.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 5,4 procent i november, en nedgång jämfört med oktober då den var 6,1 procent.

Uppdatering av vägningstal inför 2024

SCB uppdaterar årligen de vikter (vägningstal) som ligger till grund för sammanvägningen av KPI och relaterade inflationsmått. Vikterna baseras på historiska uppgifter om hushållskonsumtionens fördelning mellan produktgrupper.

Under de senaste tre åren har en justerad metod använts för uppdateringen, vilken inneburit att mer aktuell information tagits i beaktande än vad som tidigare varit fallet. Inför 2024 kommer återigen denna justerade metod att användas; för närmare information se:

Olika mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. I Sverige är förändringen i Konsumentprisindex (KPI) det vanligaste måttet på inflation, men KPIF är det mått som är Riksbankens målvariabel för penningpolitiken. I KPIF ingår samma varor och tjänster som i KPI.

Skillnaden mellan KPI och KPIF är att i KPIF hålls hushållens räntesatser för bolån konstant. Det innebär att effekten av ändrade räntesatser för hushållens bolån enbart fångas i KPI och inte i KPIF.

Förutom KPI och KPIF beräknas även HIKP som är ett harmoniserat inflationsmått inom EU-samarbetet. Ytterligare beräknas KPIF-XE (KPIF exklusive energi) vilket ofta används som ett mått på den underliggande inflationen.

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Äntligen sänker Riksbanken styrräntan

Från 4% till 3,75%, de lägger också en prognos på ytterligare två...

SBB senarelägger räntebetalningar på hybridobligationer – analys över läget

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och det helägda dotterbolaget Offentliga Hus...

Sannolikheten för ytterligare en räntehöjning minskar kraftigt

Hur som helst, döm utifrån marknadsprissättning. En ny undersökning på torsdagen visade...

Räntan slår ut bilmarknaden och framförallt elbilarna

Bilmarknaden står inför en betydande påverkan från höga räntor, vilket leder till...