BÖRS

H & M Hennes & Mauritz AB Bokslutskommuniké

H & M rapport är bra, men marknaden hade förväntat sig mera. Aktien handlas ner på dessa uppgifter och osäkerhet runt att VD avgår. Samtidigt köper mer eller mindre ägarfamiljen kontinuerligt aktier och verkar ha som en långsiktig plan att köpa ut bolaget från börsen.


Bokslutskommuniké


ONS, JAN 31, 2024  

Helår (1 december 2022 — 30 november 2023)

 • H&M-gruppens nettoomsättning i SEK ökade med 6 procent under räkenskapsåret 2023 till MSEK 236 035 (223 553). Exklusive Ryssland och Belarus var ökningen 8 procent i SEK och 1 procent i lokala valutor.
 • Portfolio brands försäljning under räkenskapsåret ökade med 15 procent i SEK och med 9 procent i lokala valutor. 
 • Bruttoresultatet ökade med 7 procent till MSEK 120 896 (113 370), vilket motsvarar en bruttomarginal om 51,2 procent (50,7).
 • Rörelseresultatet inklusive avsättning till H&M-gruppens belöningsprogram H&M Incentive Program (HIP) ökade till MSEK 14 537 (7 169), motsvarande en rörelsemarginal om 6,2 procent (3,2). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 14 714 (7 169), exklusive avsättning till HIP, motsvarande en rörelsemarginal om 6,2 procent (3,2). 
 • Resultat efter skatt ökade med 145 procent till MSEK 8 723 (3 566), motsvarande SEK 5:35 (2:16) per aktie. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 37 procent till MSEK 33 949 (24 745).
 • Den finansiella nettokassan uppgick till MSEK 9 316 (10 929). Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter var MSEK 44 570 (39 176).
 • Årets ökning av resultatet gör att MSEK 177 (0) har avsatts till HIP, som vänder sig till alla anställda.

Fjärde kvartalet (1 september 2023 — 30 november 2023)

 • H&M-gruppens nettoomsättning uppgick till MSEK 62 650 (62 433). Exklusive Ryssland och Belarus var ökningen 3 procent i SEK och minskade med 1 procent i lokala valutor.
 • Bruttoresultatet ökade med 8 procent till MSEK 33 657 (31 104), vilket motsvarar en bruttomarginal om 53,7 procent (49,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 4 509 (821), exklusive avsättning till HIP, motsvarande en rörelsemarginal om 7,2 procent (1,3). Rörelseresultatet inklusive avsättning till HIP ökade till MSEK 4 332 (821), motsvarande en rörelsemarginal om 6,9 procent (1,3). 
 • Resultat efter skatt ökade till MSEK 1 576 (-864), motsvarande SEK 0:97 (-0:53) per aktie.
 • Valutajusterat minskade varulagret med 13 procent jämfört med föregående år. Omräknat till SEK minskade varulagret med 12 procent till MSEK 37 358 (42 495). 
 • Under det fjärde kvartalet förbättrades kassaflödet från den löpande verksamheten med 41 procent till MSEK 9 207 (6 524).
  ______________________________________________________________  
   
 • H&M-gruppens försäljning under perioden 1 december 2023 – 29 januari 2024 minskade med 4 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år.
 • För 2024 planeras investeringarna (CapEx) i jämförbar valuta uppgå till SEK 11-12 (9.0) miljarder, motsvarande en ökning om upp till cirka 30 procent jämfört med 2023. 
 • Styrelsen föreslår årsstämman 2024 en oförändrad ordinarie utdelning om SEK 6:50 per aktie att utbetalas i två delar.
 • Styrelsen föreslår också stämman att besluta om ett generellt bemyndigande som ger styrelsen möjlighet att välja att göra återköp av egna B-aktier.

”Rörelseresultatet har påverkats positivt av stärkt bruttomarginal, kostnads- och effektivitetsprogrammet, och god kostnadskontroll. H&M-gruppen tar viktiga steg mot bolagets ambitiösa klimatmål. Preliminära resultat visar att utsläppen av växthusgaser minskade med mer än 20 procent under 2023 jämfört med basåret 2019*”, säger Helena Helmersson, vd.

*) Detta avser vetenskapsbaserade mål för den egna verksamheten, scope 1 & 2, och för bolagets hela värdekedja, scope 3, och exkluderar användning av sålda produkter.
 

Kommentar av Helena Helmersson, vd

Under 2023 tog vi viktiga steg mot våra långsiktiga mål. Vårt förbättringsarbete i varuförsörjningskedjan och fortsatt normalisering av de externa faktorer som påverkar inköpskostnaderna ledde till en stärkt bruttomarginal.

Fokus på kostnadskontroll, lönsamhet och ökad lagerproduktivitet bidrog också till ett förbättrat kassaflöde som finansierar ökade återinvesteringar i verksamheten. Året präglades för många konsumenter av lägre köpkraft till följd av hög inflation och höga räntenivåer.

Trots detta ökade vår nettoomsättning på jämförbara marknader i förhållande till 2022. Det fjärde kvartalet inleddes med ett ovanligt varmt väder på flera av våra viktiga marknader i Europa. Från mitten av oktober återhämtade sig försäljningen i takt med mer normalt höstväder med väl mottagna kollektioner.

H&M-gruppens varumärken är väl positionerade för fortsatt tillväxt och vi gör framsteg inom alla våra tillväxtområden:

H&M. Vår högsta prioritet är H&M där vi har fokus på att förbättra kundupplevelsen och kunderbjudandet ytterligare. Kunderna får tillgång till ett bredare och mer relevant sortiment i butiker och online tack vare våra investeringar inom bland annat tech och AI, som stöttar vårt fortsatta arbete med ökad precision och kortare responstider.

Samtidigt fortsätter vi att integrera de båda kanalerna för en smidig kundupplevelse med en god varutillgänglighet. Under 2024 ökar vi investeringstakten i våra befintliga butiker för att ge en ännu mer inspirerande upplevelse samtidigt som vi säkrar vår butiksportfölj för fortsatt lönsamhet och tillväxt. 

Portfolio brands – COS, Monki, Weekday, & Other Stories och Arket – fortsätter att visa en god utveckling. Framför allt har COS, Arket och Weekday haft en stark försäljningsutveckling under året och bidrar allt mer till gruppens lönsamhetsutveckling. 

New growth and ventures. Vi skapar nya intäktsflöden genom en rad strategiska partnerskap och nya cirkulära affärsmodeller och ser stor potential i de bolag som vi investerar i.

Ett exempel är Sellpy som på 24 europeiska marknader växer snabbt i takt med att efterfrågan på secondhand-mode ökar. Våra investeringar i innovation innebär också att vi tar viktiga steg i vår cirkulära omställning. Genom ökad användning av återvunnet och mer hållbart framställt material kommer vi allt närmare våra långsiktiga hållbarhetsmål. 

Vi har högt ställda klimatmål och preliminära resultat visar att vi minskat utsläppen av växthusgaser med mer än 20 procent jämfört med basåret 2019*. Det tar oss ännu närmare våra vetenskapsbaserade mål som är några av de mest ambitiösa i vår bransch. 

H&M-gruppen står stark med en robust finansiell ställning, starkt kassaflöde och en förbättrad lönsamhet. Tillsammans med fortsatt kundfokus, engagerade medarbetare och en ökad investeringstakt ser vi goda förutsättningar för fortsatt lönsam och hållbar tillväxt under 2024.

* För den egna verksamheten, scope 1 & 2, samt för den resterande delen av vår värdekedja, scope 3, och exkluderar användning av sålda produkter.
 

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

Nu är guldet på rekordnivå, mot 2500 dollar

Redan höga guldpriser slog ett nytt rekord på onsdagen, och Federal Reserves...

Hugo Boss, aktien är billig

Det är stor konkurrens runt lyxkläder och marknaden växer långsamt, men aktiens...

Köpläge i Burberry

Brittiska Burberry har fallit mer än 55 procent på Londonbörsen sedan början...

Prisma Properties börsnoteras den 18 juni – värderat till cirka 4,5 miljarder

Prisma Properties räknar med att bli noterat på Nasdaq Stockholm den 18...