ANALYSSTORA BOLAG

Analys – rapport Q1 -23 Storskogen Group, nu växer det! (Rekommendation KÖP)

AI News Börsnoterat, analysavdelningen

 

Det misstrodda Storskogen satte skeptiker på plats med sin rapport för Q1-23 den 12 maj. Praktiskt taget varje siffra överträffade förväntningar.
 

_______________________________________________________________
Kort om Storskogen

Storskogen är ett förvärvskonglomerat som äger runt 200 bolag inom 3 ungefär lika stora affärsområden, Industri, handel och tjänster.
Bolagen finns spridda över Europa, med en koncentration i Sverige.

När förvärv sker så är det företag som är lönsamma och med god historik. Bolagen fortsätter som självständiga bolag, normalt med sin gamla ledning kvar. Bolagen får sedan kompletterande resurser för att utveckla omsättning och resultat.

Storskogen noterades hösten 2021 på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

Bolaget sysselsätter ca 13.000 personer, omsättningen på 12-månaders basis är strax under 40 miljarder. Årligt resultat (Ebita) på ca 3,5 – 4,5 miljarder.

_______________________________________________________________

Sammanfattning av rapporten

FÖRSTA KVARTALET (1 JANUARI – 31 MARS 2023) VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 9 213 MSEK (6 938). Den organiska omsättningstillväxten var 3 procent.
  • Justerad EBITA ökade med 56 procent till 885 MSEK (568), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,6 procent (8,2). Den organiska EBITA-tillväxten var 6 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 77 procent till 832 MSEK (470), motsvarande en rörelsemarginal om 9,0 procent (6,8).
  • Periodens resultat ökade med 116 procent till 515 MSEK (239).
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,28 SEK

(0,13).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 467 MSEK (-184).
  • Tre förvärv tillträddes under kvartalet, med en sammanlagd årsomsättning om 95 MSEK.
  • Storskogen förlängde båda sina icke-säkerställda kredit- facilitetsavtal till mars respektive september 2025, med ytterligare ett års förlängningsoption.

För att förstå värdet på bolaget, så speglar rullande 12 månader bäst senaste aktuella läget.
RTM (senaste 12 månaderna proforma)

Om Storskogen hade ägt samtliga dotterbolag under hela den senaste 12-månadersperioden (RTM) hade koncernens justerad EBITA till 3 627 MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,6 procent.

Cashflow 

I dagens marknad tittas verkligen mycket på cashflow. Det är en kamp att växa och samtidigt förbättra cashflow. I princip förbättras Storskogens cashflow krona för krona, med resultatet och det är mycket bra.

Enorm förbättring jämfört med förra året, som hade negativt cashflow under kvartalet.

(Bild från rapporten)

Avkastning, rörelsemarginaler och finansiell ställning

Avkastning
Det är enorm styrka att förbättra vinstmarginaler i en svag orolig marknad som det är nu och visar att Storskogens koncept med försiktiga stöd/resurser till köpta bolag, så utvecklas de väl med Storskogen som ägare.

Stark finansiell ställning
Det diskuteras och skrivs mycket om att Storskogen ska ha en osäker finansiell ställning, vilket verkligen är fel. Faktiskt så är det att de nästan kan lösa 100% av befintlig nettoskuldsättning med kassa och outnyttjade krediter. Vidare så glöms det också att det finns färdigt bemyndigande att trycka egna pengar som en extra växel, genom ge ut nya aktier, en knapp de förståndigt inte använt, men kan göra utan vanliga processen med stämma/prospekt m.m.

Vidare så glöms det bort att krediterna i huvudsak är ”vanliga” rörelsekrediter, finansiering av dotterbolagens investeringar, lager, kundfordringar och motsvarande till väldigt stor del. Det gör att säkerhetssituationen för en kreditgivare är synnerligen stabil och där är säkerhetssituationen stabil, så brukar det inte vara någon som helst svårighet att förlänga eller utöka finansiering, när fullgoda säkerheter kan erbjudas. Det är inte finansiell brist på kapital i marknaden utan osäkerhet över säkerheters värden, som ger många bolag finansiella problem.

(Bild från rapporten)

Storskogen är en köpvärd aktie på kort och lång sikt

Alla olika nyckeltal kan vändas ut och in på, men i slutändan handlar i grunden allting bara om en multipel av vinsten/Ebita. Frågan är då förstås vilken multipel som är rätt?

För att bestämma rimlig multipel så bedöms normalt främst:
– Vilken nivå är aktier värderade för hos liknande företag
– Historisk tillväxt
– Bedömning av framtida tillväxt
– Risker
– Utbud och efterfrågan på aktien
– Förtroende för styrelse/ledning
– Media

Simuleras liknande företag, så hamnar man oftast i nivån 30-50, men då får man komma ihåg att det ofta är generellt mer teknikfokuserade företag, mer renodlade koncerner så det är inte rimligt att Storskogen ska in i det intervallet.

Historiska tillväxten har varit fenomenal och på så sätt slår normalt Storskogen de flesta förvärvsbolag, men en viktig faktor att ta hänsyn till är att betalning många gånger (oftast) har skett med en mix av aktier, vilket gjort att tillväxten varit bra, men inte lika bra per aktie.

Framtida tillväxten dämpas takten nu p.g.a. konjunkturläget och även om värderingar ska ske utifrån långsiktiga bedömningar, så är marknaden kortsiktig. Alla rapporter senaste åren även Q1 har visat på hög tillväxt och ökande resultat, det måste bedömas att takten framåt dämpas. Nu kan förstås dåliga tider, normalt ge starka aktörer affärstillfällen, men normala är ändå att aktivitet går ner och osäkerheter förlamar affärsläget.

Risker så tror jag finansiella risken är låg, däremot finns det större risker inom affärsområdet tjänster och handel, kommer påverkas mera av konjunkturläget än det hittills har gjort. Långsiktigt är det portföljbolag som visat god stabilitet över tid, så aktieägarna får tåla om det blir tillfälliga försämringar, men viss riskrabatt är motiverad.

Utbud och efterfrågan på aktien, har varit ett stort problem med ett definitivt kraftigt överutbud. Bedömningen är att överutbudet dominerats från företagare som sålt företag till Storskogen och fått betalt med aktier. Ägarstrukturen är också obalanserad med ordentligt långsiktiga ägare, i alla ägarnivåer (små, lite större ägare, medelstora och stora ägare) vilket gjort det är flyktigt ägarkapital, som snabbt skapar stora rörelser i aktien.
Storskogen har inte heller inte lyckats berätta om företaget och sprida tillräckligt bra kännedom, faktiskt kan normalt inte ens ägare till aktien, nämna namnet på ens 5 av bolagets ca 200 dotterbolag. Storskogens ledning har mycket att göra för skapa intresse, känsla och kunskap om bolaget, men det skapar potential, inte hot. Ägare som efter noteringen hästen 2021, haft en plan de ska sälja aktien, har nog i dagsläget i huvudsak sålt sina aktier så utbud/efterfrågan baserat på informationsneutralt läge är nog i dagsläget i balans.

Förtroende för Styrelse och ledning, så är 95% av det som syns och hörs fokuserat runt Daniel kaplan, huvudägare, grundare och VD. Eftersom förtroende är en färskvara, så skulle Storskogen tjäna på jobba på att lyfta dram styrelse och nyckelpersoner mer än idag. Daniel Kaplan har gjort 10 livsverk, med Storskogen och det har förbättrats/försämrats och åter förbättrat hans förtroende, men hans konsekvens har vunnit och besegrat misstroende i dagsläget, så det är idag mycket bra och efter rapporten Q1, så höjdes det ytterligare.

Affärsmedia domineras i Sverige av DI (även om AI News Börsnoterat ska ge en match och nå en stor  marknad) och där kan man uppfatta DI haft en väldigt negativ syn till Storskogen, men också att de senaste månaderna har förbättrats till att vara riktigt bra. Olika banker, fondfirmor har genomgående varit relativt positiva till Storskogen, där riktkurser oftast varit runt 50% högre än börskursen. Storskogen förlorar i media, genom bolaget är svårt förstå vad de gör (T.ex. Astra, läkemedel, Skanska- byggbolag etc..) vilket dämpar generella intresset från media. Närmaste tiden kan det förväntas att många aktörer justerar sina värderingar uppåt, vilket ger medial positiv effekt.

Sammanvägd värderingsbedömning och riktkurs är P/E-tal på ca 18-23, vilket ger en aktiekurs runt 20-25 kr. Aktien borde kortsiktigt röra sig mot 20 kr-nivån och på längre sikt 25 kr + – bolagets allmänna utveckling.

Storskogens hemsida
https://www.storskogen.com

Rapporten Q1 2023
https://www.storskogen.com/files/Main/20705/3768616/storskogen-delarsrapport-q1-2023.pdf

 

 

Analysavdelningen AI NEWS Börsnoterat

Beslut om köp/sälj tar inte AI News ansvar för, utan det måste vara slutligen läsarens egen bedömning.

 

SEANSTE INLÄGG

EXTERNA NYHETER

SENASTE NYHETER FRÅN BÖRSKOLLEN
[wp-rss-aggregator feeds="borskollen"]

KATEGORIER

Kategorier

RELATERADE INLÄGG

SBB säger hälften

En halv sanning kan vara en hel lögn. SBB lämnar marknadeninformation till...

Nibe chockar marknaden men inte AI News – delårsrapport Q1

Nibe har som väntat ett svagt första kvartal med mer eller mindre...

Soltech besvikelse Q1

Kvartal påverkat av svag konsumentmarknad och säsongseffekter. Det mesta är negativt utom...

Inför Nibes rapport 16 maj

Nibe är ett kvalitetsföretag med 2024 blir inte bra och framtiden är...